Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in ieder geval boven eventuele afwijkende inkoopvoorwaarden van de koper, tenzij afwijkende overeengekomen bepalingen schriftelijk in onze opdrachtbevestiging zijn vermeld. In dat geval blijven alle overige bepalingen, zoals hierna vermeld, ongewijzigd van kracht. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd zijn of komen met door enige bevoegde instantie vastgestelde of vast te stellen voorschriften, zullen deze laatste geacht worden in de plaats van die bepaling te zijn getreden. Dit laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.

Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in ieder geval boven eventuele afwijkende inkoopvoorwaarden van de koper, tenzij afwijkende overeengekomen bepalingen schriftelijk in onze opdrachtbevestiging zijn vermeld. In dat geval blijven alle overige bepalingen, zoals hierna vermeld, ongewijzigd van kracht. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd zijn of komen met door enige bevoegde instantie vastgestelde of vast te stellen voorschriften, zullen deze laatste geacht worden in de plaats van die bepaling te zijn getreden. Dit laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.

Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen, prijsopgaven, levertijden, enz. zijn geheel vrijblijvend. Dit geldt ook voor onze mededelingen betreffende de technische eigenschappen e.d. van onze producten. De koper kan hieraan nimmer het recht ontlenen een overeenkomst met ons te doen ontbinden, dan wel de afname van goederen te weigeren of zijn betalingsverplichtingen op te schorten. In geval van een aanbod tot levering uit voorraad geldt de voorwaarde: "indien onverkocht".

Overeenkomsten

Bestellingen worden voor ons pas bindend na schriftelijke bevestiging van onze aanvaarding van de bestelling.

Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W. en vrijblijvend tot de datum van levering en zijn gebaseerd op fabrieksprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, behandelingskosten, verzekeringspremies en invoerrechten, op basis waarvan wij op de datum van onze aanbieding berekeningen hebben gemaakt. Wij zijn gerechtigd wijzigingen in voornoemde factoren, die zich tussen de datum van onze aanbieding en de datum van levering voordoen, door te berekenen.

Levertijden

De in onze orderbevestiging vermelde levertijden zijn door ons zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld, uitgaande van normale omstandigheden. Oorzaken buiten onze schuld kunnen leiden tot vertraagde of vervroegde levering. De koper kan hieraan niet het recht ontlenen om de overeenkomst te laten ontbinden. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht ontstaan als gevolg van een te late of te vroege levering dan wel niet-levering. De koper vrijwaart ons tevens tegen aanspraken van derden in verband hiermee.

Levering

Levering vindt plaats op het moment van beschikbaarheid. Bij levering aan de wal of af magazijn in Nederland zijn invoerrechten en alle overige kosten tot aan de wal of af magazijn in onze prijzen inbegrepen. Alle overige kosten van vervoer zijn in dit geval voor rekening van de koper, die tevens het transportrisico draagt, vanaf de plaats van levering. In geval van levering franco huis geldt steeds de voorwaarde "ongelost". In geval van levering franco huis, dekken wij het transportrisico tot de opgegeven bestemming. Indien voor het vervoer door de koper geen bijzonder vervoermiddel is opgegeven, wordt de koper geacht met onze keuze van vervoermiddel in te stemmen. Indien na bevestiging van de order blijkt, dat onze fabrieken en/of leveranciers om welke reden dan ook plotseling de levering voor langere tijd staken, zijn wij gerechtigd orders van onze kopers te annuleren zonder tot enige schadevergoeding en/of compensatie gehouden te zijn. Wanneer de koper goederen laat afhalen bij ons magazijn, dient hij de goederen af te nemen binnen 7 dagen nadat deze ter beschikking zijn gesteld. Bij gebreke van aanvaarding gaat het risico eveneens over op de koper, waarbij wij gerechtigd zijn zijn kosten, eventueel elders, te verhalen. Indien de koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. Te allen tijde hebben wij het recht van de koper zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te verlangen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering op te schorten zolang de zekerheid niet is gesteld... Wij zijn eveneens gerechtigd de levering op te schorten indien de koper nog niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan ten gevolge van eerdere leveringen.

Overmacht

In geval van overmacht onzerzijds wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de koper gehouden is tot vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt te dezen mede verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, gebrek aan personeel, stremming in het vervoer, gebrek aan transportmiddelen of grondstoffen, overstroming, uitsluiting, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- als buitenland, ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd. Van overmacht is eveneens sprake indien de leverancier bij wie wij de verkochte goederen of de benodigde grondstoffen hebben besteld, door welke oorzaak of welke reden dan ook, deze niet of niet tijdig aan ons heeft geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst buiten onze schuld is geannuleerd.

Transportschade

Transportschade aan de franco huis geleverde goederen moet op de dag van ontvangst of uiterlijk op de eerstvolgende werkdag aan ons worden gemeld. Indien de koper of de ontvanger niet onmiddellijk tot de juiste vaststelling van de schade komt, moet ons binnen dezelfde termijn ook een voorlopige opgave van de schade worden gedaan: de exacte opgave moet dan binnen 8 dagen volgen.

Verpakking

Verpakkingen die in de verkoopprijs zijn inbegrepen, worden niet teruggenomen. De verpakking geschiedt in de normale door de Verkoper gebruikte verpakking. Afwijkende verpakkingen en/of merken zijn voor rekening van de koper.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik of de ongeschiktheid van de door ons geleverde goederen. De koper is verplicht ons te vrijwaren voor aanspraken, die derden menen te hebben ten gevolge van schade, veroorzaakt door enig door ons aan de koper geleverd goed, alsmede voor soortgelijke aanspraken van derden terzake van schade, verband houdende met goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben. Noch wij, noch de fabrikanten of leveranciers, wier producten door ons worden geleverd, zijn aansprakelijk voor constructies of berekeningen van constructies van of met betrekking tot de installaties waarin de geleverde producten worden toegepast of ingebouwd, noch voor schade aan deze producten of aan de betreffende installaties, die ontstaat ten gevolge van ondeskundige toepassing of installatie door de afnemer of door derden. Alle door ons gegeven adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis, ervaring en inzichten. Zij worden echter vrijblijvend verstrekt en eventuele aanspraken op schadevergoeding kunnen niet worden gerechtvaardigd. Aansprakelijkheidsclaims of klachten gebaseerd op door of namens ons of een van onze medewerkers gegeven adviezen zijn tussen partijen uitgesloten.

Garantie

Garanties zijn alleen van toepassing indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn bevestigd op het moment van de orderbevestiging. Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan het vervangen van datgene wat gebrekkig is. Uitgedrukt in geld, bedraagt zij maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, voor zover deze gebrekkig zijn. Indien het een fabrieksgarantie betreft, geldt zij ongewijzigd voor de koper, met ons als tussenpersoon. Wij leveren goederen voor zover wij die van derden betrekken volgens de gegevens van de fabrikant, ten aanzien waarvan als zodanig geen klachten mogelijk zijn. Koper wordt geacht bekend te zijn met deze fabrieksgegevens. De koper vrijwaart ons tegen alle garantieaanspraken van derden met betrekking tot de aan hem geleverde goederen. De koper verplicht zich zijn afnemers op de hoogte te stellen van de inhoud van onze garantie.

Advertenties

Reclames betreffende de staat van de door ons geleverde goederen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, indien zij binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk zijn ingediend. Zij geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Compensatie en schuldvergelijking zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Klachten betreffende eventuele verborgen gebreken van de geleverde goederen zijn slechts van waarde indien zij schriftelijk zijn ingediend binnen 6 maanden na de levering, tenzij een langere garantietermijn is overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden

Indien niet anders is overeengekomen, luidt onze voorwaarde: "Betaling 30 dagen na factuurdatum, zonder korting, door overmaking op onze bank- of girorekening", bij overschrijding van welke termijn de koper jegens ons van rechtswege in verzuim is, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten. Bij overschrijding van deze betalingstermijn of van de afwijkend overeengekomen betalingstermijn is de koper aan ons een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand over het gehele factuurbedrag vanaf de dag volgend op de dag waarop de betaling had moeten geschieden. Indien wij als gevolg van niet of niet tijdige betaling overgaan tot incasso- of rechtsmaatregelen, komen alle kosten van deze incasso- of rechtsmaatregelen, die van juridische bijstand daaronder begrepen, voor rekening van de koper, die geacht wordt ermee in te stemmen dat de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 90,76, een en ander zonder dat een voorafgaande sommatie of soortgelijke aankondiging nodig is.

Voorbehoud van eigendomsrecht

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij, uit welke hoofde dan ook, op de koper hebben of zullen krijgen, volledig zijn betaald. Zolang de eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verkopen, verpanden of in eigendom aan derden tot zekerheid overdragen om daaraan enig ander recht te ontlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom te bewaren, voor zover deze niet in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening zijn verwerkt of verkocht. Indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, zijn wij gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen.

Geschillen

Al onze overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

Storting

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 82047049.

ABONNEER OP ONZE NIEUWSBRIEF

PROMOTIES, NIEUWE PRODUCTEN EN VERKOOP - RECHTSTREEKS IN UW INBOX

Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.
Cookie Toestemming

Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.

Cookievoorkeuren